REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

BELBAZAAR.PL

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem belbazaar.pl, prowadzony jest przez:
  Bel Bazaar Sp. z o.o., ul. Malborska 41, 03-286 Warszawa, NIP 525-23-30-544
 2. Regulamin określa zasady funkcjonowania Sklepu, zasady sprzedaży prezentowanych w nim produktów (dalej: „Produkty”), a także prawa i obowiązki Klientów oraz prawa i obowiązki belbazaar.pl, jako podmiotu prowadzącego Sklep. Regulamin stanowi integralną część zawieranych umów sprzedaży Produktów.
 3. Regulamin został sporządzony w oparciu o polskie przepisy prawa. belbazaar.pl posiada wszelkie prawa niezbędne do prezentowania Produktów w Sklepie.
 4. Prawem właściwym dla umów zawieranych na podstawie postanowień Regulaminu jest prawo polskie.
 5. W przypadku zawarcia przez belbazaar.pl umowy z Konsumentem (konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) posiadającym miejsce stałego pobytu poza Rzeczpospolitą Polską, prawem właściwym jest prawo polskie, wybór ten nie pozbawia jednak Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa państwa, w którym Konsument ma miejsce zwykłego pobytu.

   

II. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. Świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę jest bezpłatne i dobrowolne, dostępne 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną polega na:
  a. prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym belbazaar.pl;
  b. udostępnieniu procesu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym belbazaar.pl;
  c. udostępnieniu procesu komunikacji poprzez opcję Zapytaj o produkt i koszty dostawy, umieszczone przy każdym Produkcie lub e-mail umieszczony na stronie głównej: domoteka@belbazaar.pl
 3. Sprzedawca zastrzega możliwość czasowego lub trwałego zawieszenia świadczenia poszczególnych usług świadczonych drogą elektroniczną związanych z serwisem oraz aktualizacją. Zapoznanie się i akceptacja niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności jest warunkiem zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności należy potwierdzić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie procesu zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 4. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez belbazaar.pl drogą elektroniczną mogą być składane poprzez ich przesłanie na adres e-mail: domoteka@belbazaar.pl
 5. belbazaar.pl dołoży wszelkich starań, aby złożone reklamacje były niezwłocznie rozpatrzone, nie później jednak niż w terminie 14 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany mailowo.
 6. Klient może rozwiązać zawartą z belbazaar.pl umowę dotyczącą określonego Konta, bez wskazania przyczyny, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia, poprzez złożenie oświadczenia o wypowiedzeniu umowy drogą elektroniczną na adres e-mail: domoteka@belbazaar.pl.pl. Po upływie okresu wypowiedzenia belbazaar.pl usunie Konto Klienta.

      

II. Wymagania techniczne

 1. belbazaar.pl świadczy usługi drogą elektroniczną, w szczególności poprzez udostępnienie platformy transakcyjnej, w ramach której możliwe jest nabywanie Produktów.
 2. Klient, w celu korzystania ze Sklepu, musi dysponować urządzeniem spełniającym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się belbazaar.pl. Urządzenie to musi więc pozwalać na dostęp do sieci Internet oraz posiadać program służący do przeglądania jej zasobów oraz konto poczty e-mail.
 3. Klient może w każdym momencie włączyć lub wyłączyć możliwość korzystania przez belbazaar.pl z plików „cookies", poprzez wprowadzenie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce internetowej. Pliki „cookies” są wykorzystywane przez belbazaar.pl w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu, jak również w celu monitorowania ruchu Klientów.
 4. Klient, korzystający z usług świadczonych przez belbazaar.pl, jest objęty zakazem dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

    

III. Rejestracja w Sklepie Internetowym, utworzenie Konta Klienta.

 1. Utworzenie i korzystanie z Konta w Sklepie jest dobrowolne i bezpłatne. Konto jest przypisane do danego Klienta.
 2. Założenie Konta wymaga rejestracji przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Rejestracja Konta wymaga podania przez Klienta danych osobowych tj. imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej (e-mail ) Klienta. Klient samodzielnie ustala hasło zabezpieczające dostęp do Konta. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu świadczenia przez Sprzedawcę Usług polegających na prowadzeniu Konta Klienta.
 3. Rejestracja Konta wymaga zaakceptowania przez Klienta Regulaminu oraz Polityki Prywatności.
 4. belbazaar.pl tworzy dla zarejestrowanego Klienta Konto przypisane do wskazanego w procesie Rejestracji adresu e-mail i hasła. Klient uzyskuje dostęp do Konta po wpisaniu adresu e-mail oraz hasła w odpowiednich polach na stronie internetowej (logowanie).
 5. Z chwilą założenia Konta dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy belbazaar.pl a Klientem na czas nieokreślony, której przedmiotem jest prowadzenie Konta Klienta.
 6. Klient posiadający Konto ma możliwość:
  - dostęp do opcji: Moje Zamówienia, czyli informacji o złożonych zamówieniach i szczegółach tych zamówień,
  - dostęp do opcji: Dane Osobowe, dającej możliwość wprowadzenia i zmianę danych osobowych koniecznych do wykonania Umowy Sprzedaży.

     

IV. Warunki sprzedaży i składania zamówień.

 1. Klientem belbazaar.pl może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoba posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na nabycie Produktu, a także jednostka organizacyjna i osoba prawna. Klientami belbazaar.pl mogą być zarówno podmioty polskie, jak i zagraniczne.
 2. Zamówienia w Sklepie mogą być składane całodobowo, zarówno przez zarejestrowanych Klientów, tj. Klientów posiadających Konto w Sklepie, jak i Klientów dokonujących w Sklepie jednorazowych zakupów.
 3. Umowy sprzedaży Produktów zawierane są w następujący sposób:
  a. Klient wybiera interesujący go Produkt i przenoszony jest do podstrony, zawierającej szczegóły dotyczące danego Produktu,
  b. następnie Klient kontynuuje zakupy lub przechodzi do Koszyka, gdzie może zweryfikować listę dotychczas wybranych przez siebie Produktów,
  c. w Koszyku Klient dokonuje wyboru jednej z dostępnych opcji dostawy i płatności oraz podaje swoje dane (imię i nazwisko lub nazwę, adres, telefon, adres poczty elektronicznej). Zarejestrowani Klienci mogą zalogować się do swojego Konta, które wygeneruje odpowiednie dane (dane mogą być zmienione przez Klienta),
  d. w celu nabycia wybranych Produktów, Klient wybiera opcję „Przejdź do potwierdzenia”, gdzie pojawiają się dane zamówienia, po ich potwierdzeniu Klient składa zamówienie poprzez naciśnięcie opcji: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty. Zamów”.
 4. belbazaar.pl wysyła na adres mailowy Klienta potwierdzenie złożenia zamówienia, które określa jego szczegóły (wskazanie Produktu, jego ceny, kosztu przesyłki, sumy całkowitej, sposobu dostawy i płatności, dane rachunku bankowego belbazaar.pl).
 5. Po dokonaniu czynności, o których mowa w punkcie 4 , dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Produktu między belbazaar.pl a Klientem. W przypadku Klientów niebędących Konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego umowa sprzedaży Produktów zawierana jest z chwilą otrzymania wiadomości, o której mowa w punkcie 4 .
 6. Klient może dokonać zmiany w zamówieniu aż do momentu wysłania zamówionego Produktu przez belbazaar.pl na wskazany przez Klienta adres. Zmiany mogą polegać na rezygnacji ze wszystkich lub z części zamówionych Produktów, podaniu innego adresu dostawy lub danych do faktury. W przypadku rezygnacji z zamówienia lub jego części, zwrot dokonanej płatności nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania przez belbazaar.pl informacji o rezygnacji Klienta. Zmian można dokonywać drogą mailową pod adresem: domoteka@belbazaar.pl, podając numer zamówienia.7. Ceny Produktów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 7. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki, które są uwidocznione w trakcie składania Zamówienia i potwierdzone dodatkowo w podsumowaniu Zamówienia.
 8. Czas realizacji zamówienia uwzględniający czas przygotowania Produktu i jego dostawę wskazany jest każdorazowo przy danym Produkcie.
 9. Ewentualne zmiany w katalogu prezentowanych Produktów i ich cenach pozostają bez wpływu na umowy sprzedaży Produktów zawarte przed dokonaniem tych zmian.
 10. Niektóre produkty Belbazaar, które są umieszczone na stronach sklepu internetowego nie są dostępne do sprzedaży w ramach usług sklepu internetowego. Produkty takie nie mają opcji “dodaj do koszyka”. Niektóre produkty dostępne są tylko w sklepach stacjonarnych (meble o dużych gabarytach).

       

V. Płatności i dostawa

 1. belbazaar.pl dopuszcza następujące sposoby płatności:
  a. przedpłata na rachunek bankowy belbazaar.pl (w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży Produktu),
  b. przelewy24,
  c. kartą płatniczą.
 2. Produkty, stanowiące przedmiot umowy sprzedaży, dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub indywidualnie zostaje wyceniony i ustalony sposób transportu. Możliwy jest również odbiór osobisty w sklepie stacjonarnym belbazaar.pl po wcześniejszym ustaleniu terminu odbioru z pracownikiem salonu drogą mailową: domoteka@belbazaar.pl lub telefoniczną pod numerem 48 512 430 538 od poniedziałku do soboty w godzinach 10 - 20.
 3. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub płatności elektronicznej czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy do chwili skompletowania i wysłania Produktów.
 4. W momencie odbioru przesyłki Klient ma obowiązek zbadać stan przesyłki przed jej odbiorem od firmy kurierskiej. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona uszczerbku lub uszkodzenia to kurier ma obowiązek niezwłocznie protokolarnie ustalić stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.

    

VI. Odstąpienie od umowy i postępowanie reklamacyjne

 1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów w terminie 14 dni od dnia wydania rzeczy, na zasadach określonych w ustawie z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.
 2. Prawo odstąpienia wykonywane jest poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 3. Zwrot Produktu powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 4. Sklep ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Klient ponosi odpowiedzialność za uszkodzenia zwracanego produktu, jeżeli sposób opakowania towaru niewystarczająco zabezpieczył produkt w trakcie transportu zwrotnego.
 5. Koszt odesłania Produktu pokrywa Klient i nie podlega on zwrotowi.
 6. Reklamacja Klienta w związku z niezgodnością Produktu z umową sprzedaży może zostać złożona za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: domoteka@belbazaar.pl.
 7. belbazaar.pl udzieli elektronicznej odpowiedzi na reklamację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia jej otrzymania.
 8. W wyniku rozpatrzenia reklamacji Klienta możliwe jest:
  a. obniżenie ceny Produktu,
  b. wymiana na Produkt wolny od wad lub usunięcie wady Produktu,
  c. odstąpienie Klienta od umowy, chyba że wada jest nieistotna.
 9. W przypadku uznania reklamacji towaru z powodu niezgodności z umową koszt transportu związanego ze zwrotem mebla pokrywa sprzedawca. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia produktu Belbazaar inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Belbazaar, Belbazaar nie jest zobowiązana do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 10. Jeśli otrzymany produkt posiada uszkodzenia niezależne od Klienta, konieczne jest ich stwierdzenie i potwierdzenie protokołem szkody spisanym przy kurierze. Protokół ten powinien zostać spisany przy odbiorze (w przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone – szkoda jawna) lub w terminie kolejnych 7 dni liczonych od dnia odbioru (w przypadku, gdy opakowanie przesyłki nie jest uszkodzone - szkoda ukryta). Równocześnie klient powinien o tym fakcie poinformować sklep drogą mailową: domoteka@belbazaar.pl
 11. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Obowiązkiem Kupującego jest należyte zabezpieczenie odsyłanego Produktu, aby zapobiec jego uszkodzeniu podczas transportu. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Kupującego odszkodowania, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa.
 12. Postanowienia niniejszego działu stosuje się również do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta. Sprzedawca zastrzega, że odstąpienie od umowy sprzedaży dokonane przez Przedsiębiorcę na prawach konsumenta może podlegać dodatkowej weryfikacji poprzez analizę oświadczeń Przedsiębiorcy na prawach konsumenta złożonych w toku składania zamówienia i/lub analizy wpisu do stosownego rejestru działalności gospodarczych.

     

VII. Reklamacje, zwroty towaru w stosunkach z klientami nie będącymi KONSUMENTAMI (dotyczy przedsiębiorców)

 1. Niniejszy punkt Regulaminu stosuje się wyłącznie w stosunkach z KUPUJĄCYMI nie będącymi KONSUMENTAMI.
 2. Regulacje dotyczące zasad rękojmi za wady oraz gwarancji jakości w umowach z przedsiębiorcami przyjmowane są wprost w brzmieniu przyjętym w kodeksie cywilnym art. 556-581. 3. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorstwo prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje.
 3. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległość jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

      

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia rejestrację oraz realizowanie zamówień Klienta w Sklepie.
 2. Administratorem danych osobowych jest belbazaar.pl, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami prawa.
 3. belbazaar.pl przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie dotyczącym praw i obowiązków wynikających z umów zawartych zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym w celu wykonania tych umów i ich rozliczenia, a w pozostałym zakresie jedynie po uzyskaniu odpowiednich zgód.
 4. Zmianę danych osobowych Klient może przeprowadzić samodzielnie poprzez dokonanie bezpośrednich zmian po zalogowaniu się na swoje konto w sklepie lub w drodze przesłania wniosku z zarejestrowanego przez Klienta w serwisie adresu e-mail na adres: domoteka@belbazaar.pl
 5. Usunięcie danych osobowych Klienta następuje poprzez wysłanie wniosku z zarejestrowanego przez Klienta w serwisie adresu e-mail na adres: domoteka@belbazaar.pl
 6. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).

       

IX. Postanowienia końcowe

 1. belbazaar.pl zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
 2. Istnieje możliwość skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 3. Klient ma prawo złożyć wniosek do polubownego sądu konsumenckiego działającego przy właściwym terenowo Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej.
 4. Wszelkie prawa do zawartości sklepu internetowego jako całości, w tym do jego układu i wyglądu zastrzeżone są dla Belbazaar, a prawa do jego poszczególnych elementów tekstowych, zdjęć są zastrzeżone dla Belbazaar lub odpowiednio na rzecz podmiotów, których treści są udostępniane na stronach sklepu internetowego na podstawie odrębnych umów z Belbazaar.